เจ้าหน้าที่

บริการของเรา

มัลติมีเดียและสื่อดิจิทัล

ให้บริการ สื่อดิจิตอล  เช่น ภาพเคลื่อนไหวเสียง และ วิดีโอ เป็นต้น โดยอาศัยเทคโนโลยีความเจริญก้าวหน้าทางด้านคอมพิวเตอร์ เข้ามาช่วยให้ข้อมูลที่เป็นสื่อต่างๆ เหล่านั้นมาแปลงสภาพและเชื่อมโยงเข้าด้วยกันเพื่อประโยชน์ในการใช้งาน

โสตทัศนูปกรณ์

ให้บริการอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งจัดหาและบำรุงรักษา

นวัตกรรม

ทำสิ่งต่างๆด้วยวิธีใหม่ๆ และยังอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิต กระบวนการ หรือองค์กร ไม่ว่าการเปลี่ยนนั้นจะเกิดขึ้นจากการปฏิวัติ การเปลี่ยนอย่างถอนรากถอนโคน หรือการพัฒนาต่อยอด.

ข่าว

Enigma

NO Post

Tags :  Bootstrap HTML5

Add You Post To show post here..

Read More

ศูนย์นวัตกรรมและสื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด