เกี่ยวกับเรา

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์
ฝ่ายนวัตกรรมและสื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ฝ่ายนวัตกรรมและสื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นหน่วยงาน ให้บริการด้านสนับสนุนการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยที่มีความหลากหลายในงานบริการ อาทิ งานบริการสื่อการเรียนการสอนที่พร้อมให้บริการด้วยอุปกรณ์การเรียนการสอน ที่ทันสมัยหลากหลายประเภท เพื่อให้อาจารย์สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น งานบริการถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่าย Video on Demand งานบริการผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอน งานบริการฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา งานบริการการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ และงานบริหารจัดการ ออกแบบและผลิตเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

ฝ่ายนวัตกรรมและสื่อ มีความภาคภูมิใจ และตระหนักในภาระหน้าที่ที่มีต่อการให้บริการแก่อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกคนของมหาวิทยาลัย โดยจะทำหน้าที่ให้บริการอย่างดีที่สุดตามปณิธานที่ว่า “จะพัฒนาและให้บริการสื่อการเรียนการสอน พร้อมทั้งจัดหาจัดเตรียมอุปกรณ์อย่างพอเพียง และก้าวทันกับเทคโนโลยี”

อาจารย์บดินทร์ ศิริเกษ
หัวหน้าฝ่ายนวัตกรรมและสื่อ